Gói xem hồ sơ

Không giới hạn

350,000
  • Xem không giới hạn hồ sơ tuyển dụng
  • Thời gian hiệu lực: 35 ngày

Phô biến

200,000
  • Xem hồ sơ: 30 ứng viên
  • Thời gian hiệu lực: 30 ngày

Tiết kiệm

200,000
  • Xem hồ sơ: 5 ứng viên
  • Thời gian hiệu lực: 30 ngày